Thai

University of East Asia

นโยบายการรับสมัคร


มหาวิทยาลัยอีสต์เอเชียได้พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรและหลักสูตรการอาชีวศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมด้วยจุดประสงค์ในการอบรมบ่มเพาะบุคลากรแห่งประชาคมโลกที่เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาแห่งการสร้างสรรค์ จิตวิญญาณแห่งการอุทิศตน และสุขภาพกายที่สมบูรณ์ จึงได้สร้างหลักสูตรอบรมย่อยสำหรับนักศึกษาปีที่ 1

และสร้างหลักสูตรเพื่อคุณวุฒิและใบประกอบวิชาชีพเพื่อให้แต่ละคนสามารถตั้งเป้าหมายในการศึกษาศาสตร์ต่างๆ เช่น การแพทย์ สุขภาพ การกีฬา การศึกษา การออกแบบ ฯลฯ ในระหว่าง 4 ปีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

นักศึกษาจะได้รับการอบรมให้เป็นผู้อุทิศตนต่อประชาคมโลกและฝึกอบรมวิชาชีพในธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาแขนงต่างๆและรอบรู้ในเรื่องการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางทั้งสายวิทย์และสายศิลป์เพื่อให้ค้นพบตัวตนและค้นหาเป้าหมายในอนาคตมหาวิทยาลัยอีสต์เอเชียต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่ผู้คนในอนาคต

1. เป็นผู้ที่ใฝ่หาวิชาและความรู้เฉพาะ

2. เป็นผู้ที่ต้องการแสวงหาคุณวุฒิในการทำให้ความฝันและเป้าหมายในอนาคตให้เป็นจริง

3. เป็นผู้ที่ใฝ่หาตัวตน และค้นหาความฝันและเป้าหมายในอนาคตในระหว่างการศึกษาที่สถาบัน

東亜大学外観

Go to top

คณะมานุษยศาสตร์


อบรมบุคลากรเพื่อความเข้าใจผู้อื่นและการพัฒนาชีวิตโดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจของมนุษย์

และอบรบความสามารถในการทำความเข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอันเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์

ภาควิชาจิตวิทยาคลินิกและครุศาสตร์


บ่มเพาะบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและมนุษย์อย่างกว้างขวางด้วยการทำความเข้าใจหลักจิตวิทยาของมนุษย์และวิวัฒนาการของร่างกาย โดยเน้นที่จิตวิทยา การศึกษา และการเลี้ยงดูเด็ก

กลุ่มวิชาจิตวิทยาคลินิก
จิตวิทยาเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการอธิบายถึงความรู้สึก บุคลิก และพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สำคัญสำหรับวิชาแขนงต่างๆในสังคมปัจจุบัน

นอกจากการให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีปัญหาแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ทราบถึงความคิดและความต้องการของมนุษย์อีกด้วย

วิชาจิตวิทยาคลินิกนี้จะสร้างบุคลากรที่มีบทบาทในศาสตร์แขนงต่างๆในสังคม

โดยจะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆอย่างครบถ้วนตั้งแต่วิชาพื้นฐานอย่างจิตวิทยาปัญญาไปจนถึงวิชาประยุกต์อย่างวิชาจิตวิทยาคลินิก

กลุ่มวิชาการเลี้ยงดูเด็กและการศึกษาปฐมวัย
อบรมบุคลากรให้เป็นผู้มอบสวัสดิการและวิชาความรู้ให้แก่เด็กๆโดยทำงานร่วมกับสถานเลี้ยงดูเด็กและประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้เด็กเล็กได้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้เรียนรู้ขั้นตอนและลักษณะเด่นของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กจากการฝึกสอนจริง

ตลอดจนการสังเกตชีวิตและการละเล่นของเด็กๆ

กลุ่มวิชาการศึกษาในชั้นประถมศึกษา
ในกลุ่มวิชานี้ นอกจากการทำความเข้าใจระบบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาและการทำความรู้จักกลวิธีการสอนที่เหมาะสมแล้ว ยังจะได้เรียนรู้ถึงจิตใจของเด็กจากวิถีชีวิต การละเล่น และการเรียนหนังสือ เป็นการอบรมครูซึ่งจะเป็นผู้เพิ่มพูนความสามารถของเด็ก

ภาควิชาการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ


สงครามการแย่งชิงทรัพยากรอันจำกัดที่เกิดขึ้นทั่วโลกและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้น

ทำให้บุคคลที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ของตนและสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดีเป็นที่ต้องการมากขึ้น

ภาควิชานี้จะมีหลักสูตรที่เน้นประสบการณ์เป็นหลักอย่างการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ

จึงได้บุคลากรผู้รอบรู้ในโลกกว้างซึ่งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและไม่ยึดติดทฤษฎีเลื่อนลอยบนกระดาษ

国際交流学科

กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
อบรมบุคลากรให้เป็นนักธุรกิจที่มีความเป็นสากล เปี่ยมด้วยความสามารถในการเจรจา และมีความสามารถในการทำธุรกิจในต่างประเทศที่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น ความรู้และความสามารถในการเจรจาในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำ

และความสามารถในการวิเคราะห์บุคคลที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

กลุ่มวิชาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ศึกษาความรู้และทักษะที่จะช่วยในการวางแผนและการทำงานเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยวและการส่งเสริมท้องถิ่น

ซึ่งจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริหารการท่องเที่ยวภาคเอกชน และยังจะได้ศึกษาความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ

และการบริหารด้วยการฝึกงานในโรงแรมและสวนสนุกทั้งในและต่างประเทศ

ภาควิชาการกีฬาและสุขภาพ


อบรมบุคลากรให้เป็นผู้ส่งเสริมการกีฬา สุขภาพ และพลังกายในสถานศึกษาและสังคม

และอบรมบุคลากรให้เป็นผู้ฝึกกีฬาที่มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายมนุษย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาสูงและสามารถป้องกันและดูแลอาการบาดเจ็บของนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี

スポーツ健康学科

กลุ่มวิชาศึกษาศาสตร์การกีฬาและผู้ฝึกสอน
อบรมผู้ฝึกสอนให้มีทักษะการปฏิบัติสูงจากการวิเคราะห์กีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์และฝึกฝนเทคนิคการฝึกสอนอันหลากหลาย

กลุ่มวิชาการบริหารจัดการสุขภาพ
อบรมบุคลากรในการเรียนรู้เวชศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการบริหารจัดการการกีฬาและการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

กลุ่มวิชาโภชนาการนักกีฬา
อบรมบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติและความเป็นผู้นำสูงในวิชาแขนงต่างๆโดยต้องการที่จะเป็นนักกีฬาเด่นในกีฬาประเภทต่างๆ เช่น เบสบอล วอลเลย์บอล กรีฑา ยูโด เคนโด้ ฯลฯ

กลุ่มวิชายูโดบำบัด
นักยูโดบำบัด ถือเป็นวิชาชีพประจำชาติ ทำหน้าที่รักษาบาดแผลภายนอกต่างๆทั้งกระดูกหัก ข้อต่อหลุด และเคล็ดขัดยอกด้วยการแพทย์แผนโบราณที่พัฒนามาจากกีฬายูโด คอร์สนี้จะเป็นการอบรมบุคลากรให้สามารถดูแลรักษาอาการบาดเจ็บตามร่างกาย โดยจะได้เรียนรู้และฝึกฝนวิชาแพทย์สำหรับนักยูโดบำบัด

คณะวิชาแพทยศาสตร์


เป็นคณะที่อบรมบุคลากรผู้มีบทบาทในสังคมที่เปี่ยมด้วยวิชาความรู้เฉพาะทางในด้านการแพทย์และสุขภาพ

ภาควิชาวิศวกรรมการแพทย์


เป็นภาควิชาที่อบรมบุคลากรให้เป็นผู้เปี่ยมด้วยความรู้ในด้านสุขภาพ การแพทย์ และสวัสดิภาพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

医療工学科

กลุ่มวิชาวิศวกรรมคลินิก
บ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมจะทำงานในสถานพยาบาลด้วยการศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์และวิศวกรรม

ตลอดจนการศึกษาหาความรู้และเทคนิคในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ (เช่น อุปกรณ์กู้ชีพ)

กลุ่มวิชาการกู้ชีพ
แพทย์ฉุกเฉินเป็นผู้ทำการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในระหว่างการนั่งรถพยาบาลและเฮลิคอปเตอร์ไปโรงพยาบาล

ในคอร์สนี้จะเป็นการสร้างแพทย์ฉุกเฉินผู้มีความรู้และทักษะทางการแพทย์สูง โดยจะได้รับการฝึกอบรมโดยแพทย์ฉุกเฉินผู้มากประสบการณ์

กลุ่มวิชาการพยาบาลสัตว์
บ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ซึ่งจะทำงานในสวนสัตว์ อควาเรียม และสถานพยาบาลอย่างโรงพยาบาลสัตว์และคลินิก

ภาควิชาสุขศึกษาและโภชนศาสตร์


สร้างบุคลากรผู้วางแผนในการกำหนดอาหารเพือสุขภาพและสามารถให้คำแนะนำทางโภชนาการในการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย

健康栄養学科

กลุ่มวิชาการกำหนดอาหาร
อบรมบุคลากรให้เป็นผู้แนะนำการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

กลุ่มวิชาสุขอนามัยอาหาร
อบรมบุคลากรด้านการจัดการและชี้แนะสุขอนามัยอาหาร เช่น การจัดการสุขอนามัยในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจสอบอาหารนำเข้า

และการป้องกันโรคติดต่อจากต่างประเทศ

กลุ่มวิชาโภชนาการการกีฬา
บ่มเพาะบุคลากรที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกีฬาในเชิงปฏิบัติ โดยศึกษาความรู้และทักษะพื้นฐานในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อโภชนาการ การแพทย์ การกีฬา และสุขภาพ

คณะศิลปศาสตร์


อบรมบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการลงปฏิบัติอันจะตอบสนองวิชาแขนงต่างๆด้วยความรู้สึกที่เปี่ยมล้นและความรู้ที่กว้างขวาง

ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ


บ่มเพาะนักสร้างสรรค์ผู้เผยแพร่ความคิดที่จะชี้นำสื่อในอนาคต โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบมากมายโดยไม่แบ่งกลุ่มวิชา

จากนั้นเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะได้เลือกศึกษาในวิชาที่ตนต้องการ โดยจะได้เรียนรู้งานศิลปะและการออกแบบต่างๆที่จะเติมเต็มชีวิตของคนให้สมบูรณ์

アート・デザイン学科

กลุ่มวิชาแอนิเมชั่นและภาพยนตร์
สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชั่นและภาพยนตร์ที่เปี่ยมด้วยสุนทรียภาพ โดยเรียนรู้พื้นฐานการวาดและขั้นตอนการสร้างแอนิเมชั่นที่มีเนื้อเรื่องเป็นสิ่งสำคัญ

เสียงประกอบที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาพเคลื่อนไหว และตัวละครต่างๆ ตลอดจนทฤษฎีการแสดงบทบาทในภาพยนตร์

กลุ่มวิชาจิตรกรรมและประติมากรรม
อบรมบุคลากรให้มีความสุนทรีย์และทักษะที่จะรับใช้สังคมยุคปัจจุบัน โดยเรียนรู้การวาดภาพด้วยสีน้ำมันและสีน้ำ ตลอดจนการแสดงอารมณ์ในงานปั้นและงานแกะสลัก

กลุ่มวิชา Visual Design
อบรมบุคลากรที่สามารถทำการออกแบบให้เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยสนุกไปกับการดูเว็บเพจ แพ็กเกจสินค้า โฆษณา และคอมพิวเตอร์กราฟิก

กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน
อบรมบุคลากรให้มีความคิดและทักษะในการวางแผนที่กว้างขวางตั้งแต่การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงการวางผังเมือง

โดยจะเน้นการเรียนรู้ทั้งวิศวกรรมในการก่อสร้างอย่างโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหวและการวางโครงสร้างอาคาร และการตามหานักออกแบบสิ่งก่อสร้าง

ภาควิชาโททัลบิวตี้ (พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “ภาควิชาไลฟ์ดีไซน์” เร็วๆนี้)


บ่มเพาะบุคลากรผู้สร้างสรรค์ช่วงเวลาและที่พักอาศัยอันเรืองรองและผ่อนคลายด้วยการศึกษาและออกแบบการใช้ชีวิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อความงาม สุขภาพ

และชีวิตที่ดีของแต่ละบุคคล

トータルビューティ学科

กลุ่มวิชา Living Planning
บ่มเพาะบุคลากรผู้สร้างสรรค์ที่พักอาศัยของผู้คนด้วยการออกแบบสิ่งก่อสร้างและการออกแบบภายใน

กลุ่มวิชาธุรกิจการให้บริการ
อบรมบุคลากรให้มีความรอบรู้ในงานเฉพาะทางและงานบริการ เช่น โรงแรม การจัดงานแต่งงาน การท่องเที่ยว ร้านอาหาร สายการบิน ฯลฯ โดยจะได้ศึกษาความรู้ โลกทัศน์ ธรรมเนียมปฏิบัติ และทักษะทางภาษาในอุตสาหกรรมบริการ

กลุ่มวิชา Fashion Creative
เสริมสร้างบุคลากรในการทำงานอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยเรียนรู้การออกแบบ เทคนิค และทักษะในการวางแผนสำหรับการเป็นนักสร้างสรรค์แฟชั่น เช่น แฟชั่นดีไซเนอร์

ช่างแต่งหน้า ช่างเสริมสวย ฯลฯ

Go to top

แผนผังมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยอีสต์เอเชียตั้งอยู่ที่เมืองชิโมโนะเซกิ จังหวัดยามากุจิ ซึ่งอยู่ที่ริมสุดของฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนชูใกล้กับทวีปเอเชีย

เมืองชิโมโนะเซกิเป็นเมืองหน้าด่านแห่งเกาะคิวชูและประเทศจีนกับคาบสมุทรเกาหลีในทวีปเอเชียมาตั้งแต่โบราณ และยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายๆอย่าง

เมืองนี้ถือเป็นเมืองที่สร้างนายกรัฐมนตรีหลายๆคน อาทิ อิโต ฮิโรบุมิ นายกรัฐมนตรีคนแรก และชินโซ อาเบะ เป็นต้น

มีเมืองใต้ปราสาทและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างออนเซ็น ขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับฟุคุโอกะและฮาคาตะ จึงมีสภาพอากาศที่อบอุ่น ไม่ต้องกลัวเรื่องแผ่นดินไหว เป็นเมืองที่เหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างยิ่ง

角島


ที่มหาวิทยาลัยอีสต์เอเชียแห่งนี้ นอกจากห้องบรรยายและห้องสัมมนาที่ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว ยังมีอาคารอื่นๆอีกมากมาย ได้แก่ ห้องสมุด ห้องสันทนาการ

ห้องคอมพิวเตอร์ โรงยิม ลานวิ่งในห้อง ห้องฟิตเนส ห้องฉายภาพยนตร์ สตูดิโอถ่ายภาพ โรงอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ลานเบสบอล ลานฟุตบอล และหอพักนักศึกษา มีบริการ Wi-Fi ฟรีภายในมหาวิทยาลัย

Go to top

การศึกษาต่อและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ


อันความสามารถของบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของสังคมยุคปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์และยุคโลกไร้พรมแดนอย่างรวดเร็วนั้น

นอกจากความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างภาษาอังกฤษแล้ว

ความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหาหลากหลายจากวัฒนธรรมและค่านิยมที่ต่างกันยังถือเป็นความสามารถที่สำคัญอีกด้วย

ซึ่งความสามารถเหล่านี้ได้มาจากการใช้ชีวิตในต่างประเทศและการสัมผัสกับวัฒนธรรมต่างๆ และเพื่อการอบรมบุคลากรที่อุทิศตนต่อประชาคมโลกอย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยอีสต์เอเชียได้เปิดโอกาสในการศึกษาต่อและการสัมผัสวัฒนธรรมต่างถิ่นมากมาย จึงได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน เกาหลี ไต้หวัน ไทย และเวียดนามเพื่อส่งนักศึกษาไปยังต่างประเทศ พร้อมกับรับนักศึกษาจากประเทศต่างๆมากมายเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอีสต์เอเชีย

มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยในการทำงานต่างๆทั้งการส่งครูและนักศึกษาไปยังต่างประเทศและการรับนักศึกษาต่างชาติ

และได้ตั้งศูนย์อาเซียนแห่งมหาวิทยาลัยอีสต์เอเชียเป็นฐานในการดำเนินงานในต่างประเทศที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเอเชียแห่งมหาวิทยาลัยอีสต์เอเชียเพื่อเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกไปยังทั่วโลก


เสียงจากนักศึกษาต่างชาติ (ชาวเกาหลี) – Voice of Inbound Student

เคยเรียนหลายอย่างที่ญี่ปุ่นแล้ว ที่จำได้ดีที่สุดก็คือการออกร้านของนักศึกษาในงานของมหาวิทยาลัย นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่การวางโครงการไปจนถึงการลงมือทำ

โดยเราเป็นผู้คิดค้นหาวิธีสร้างบรรยากาศภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารด้วยวัตถุดิบจากเกาหลีหรือการใส่ชุดประจำชาติ วันนั้น อาหารองเราขายดีจนหมดเกลี้ยง

จากประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้เรารู้ถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกับรุ่นพี่และเพื่อนๆ ตั้งแต่มาที่ญี่ปุ่น ก็มีเรื่องพูดคุยกับเพื่อนนักศึกษาชาวญี่ปุ่นมากมาย

ทำให้มีเพื่อนมากมายและสนุกไปกับการเรียนที่ญี่ปุ่น อาจมีเรื่องที่เราลำบากใจบ้าง แต่ได้แรงสนับสนุกจากผู้คนมากมาย ทำให้เราเติบโตมากขึ้นตลอด 1 ปีที่ผ่านมานี้

卒業

Go to top

ผู้ที่จบการศึกษาหลายคนได้ทำงานที่ตนใฝ่ฝันทั่วโลก


โดยศูนย์อาชีพจะสนับสนุนการสร้างงานในประชาคมโลกอันเป็นสถานที่ในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยการวางแผนอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยจนกระทั่งประกอบอาชีพได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอีสต์เอเชียมีนักศึกษาจากท้องถิ่นต่างๆในญี่ปุ่นและจากชาติต่างๆทั่วโลก

ทำให้มีนักศึกษาไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศหลังจบการศึกษา ด้วยเหตุนี้ จึงได้เปิดโครงการพัฒนาอาชีพต่างๆที่เหมาะกับการเรียน 4 ปี

โดยจะสนับสนุนการสร้างอาชีพแบบบูรณาการตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 พร้อมกันนี้

ยังส่งเสริมวิชาเกี่ยวกับอาชีพและการฝึกงานให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อความก้าวหน้าและเสริมสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอาชีพให้แก่นักศึกษา

โดยเฉพาะในการฝึกงานนั้น จะมีหลักสูตรการฝึกงานในบริษัททั้งในและต่างประเทศให้ด้วย

Go to top

การเข้าสอบ


การสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยอีสต์เอเชียดำเนินการสอนใน 3 คณะวิชาและ 7 ภาควิชา โดยจะใช้เวลาในการศึกษาที่คณะวิชา 4 ปีและจะได้รับปริญญาตรีหลังจบการศึกษา

ในการเรียนการสอนและการสอบจะดำเนินการเป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเพียงพอในระหว่างการเข้าศึกษา

ต่อไปนี้จะขออธิบายถึงการสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอีสต์เอเชียอย่างง่ายๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยได้

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและมีคะแนนในการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นและการสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นตามที่แต่ละคณะกำหนด

โดยจะขอแนะนำคุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาอย่างง่ายๆดังนี้

●เป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น

●เป็นผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 หรือ 12 ปีในต่างประเทศ

●เป็นผู้ที่ได้คะแนน 150 คะแนนขึ้นไปจากการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นหรือสามารถสอบได้ตั้งแต่ระดับ N4

ขึ้นไปในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

หากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถส่งเอกสารการสมัครสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ญี่ปุ่น (อาจมีการสอบสัมภาษณ์ตามความจำเป็น)

และเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว จะได้รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

เอกสารการสมัครสอบ (ให้มีคำแปลภาษาญี่ปุ่นทุกฉบับ)

 • แบบฟอร์มการสมัคร
 • หนังสือชี้แจงเหตุผลในการเข้าศึกษา
 • สูติบัตร
 • ค่าสมัครสอบ (ให้ส่งเอกสารแสดงการโอนเงินไปยังต่างประเทศหรือธนาณัติระหว่างประเทศ อย่าส่งเป็นเงินสด)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะเจ้าของหนังสือเดินทาง)
 • สำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะเจ้าของบัตร)
 • รูปถ่าย (40 mm x 30 mm) 4 ใบ
 • เอกสารหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นหรือผลคะแนนในการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
 • เอกสารหลักฐานแสดงการจบการศึกษาครั้งล่าสุด
 • เอกสารหลักฐานแสดงผลการศึกษาครั้งล่าสุด
 • บัตรประจำตัวนักเรียน (เฉพาะผู้ที่เรียนในโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา)